Privacyverklaring Kleinschalige camping Innerduyn

 Kleinschalige camping Innerduyn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maatschap P.J. Lampert en A. Lampert- Vos is een akkerbouwbedrijf met een mini-camping. Het bedrijf verhuurt 25 kampeerplaatsen aan campinggasten. Het bedrijf zit gevestigd aan de Valkenisseweg 54, 4373 RW Biggekerke. Het bedrijf is te bereiken via 0118-561236 of info@campinginnerduyn.nl.

 

Camping Innerduyn bewaart de volgende gegevens van de campinggasten:

 • Voorletters en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Boekingsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Specifieke wensen: zoals digitenne, voorkeurplaats, honden.
 • Er is camerabewaking op de camping aanwezig. Deze beelden worden 48 uur bewaart.

Camping Innerduyn gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van een bevestiging over de gemaakte afspraken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale kerstkaart in december
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De camerabeelden dienen ter beveiliging van de inventaris van de camping en boerderij. Deze beelden worden niet extern gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Camping Innerduyn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens die van ons van belang zijn om uw vakantie te faciliteren bewaren wij tot het einde van het lopende kalenderjaar. Gegevens die wij verplicht zijn van rechtswege zijnde naam, adres, woonplaats en bankgegevens die zullen wij bewaren uitsluitend met dat doel.

Delen van persoonsgegevens met derden


Camping Innerduyn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping Innerduyn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Camping Innerduyn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping Innerduyn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@campinginnerduyn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Camping Innerduyn wijst u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping Innerduyn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@campinginnerduyn.nl.